Laboral

 • Confecció rebuts de nòmines i pagues extres.
 • Actualització del Conveni Col·lectiu.
 • Altes i baixes dels treballadors a la Seguretat Social.
 • Comunicació Contractes INEM.
 • Cartes de finalització de contracte.
 • Càlcul de liquidacions.
 • Cartes d'acomiadament.
 • Confecció certificats d'empresa.
 • Confecció models de cotització a Seguretat Social.
 • Certificats retenció treballadors.
 • Dades para la confecció de declaracions de retencions de IRPF de treballadors.
 • Tramitació INSS de comunicats d'alta , baixa i confirmació de malaltia.
 • Resum mensual de nòmines per comptabilitat.
 • Assistència a actes de conciliació davant el CEMAC.

Fiscal

 • Confecció declaracions IVA i resums anuals.
 • Confecció declaracions de retencions de IRPF de treballadors i activitats econòmiques i resums anuals.
 • Declaració anual d'operacions amb tercers.
 • Confecció de qualsevol altre models impositiu i el corresponent resum anual.
 • Altes i baixes de IAE, declaracions censals.
 • Impost sobre societats.
 • Estudi del Balanç.
 • Consultes fiscals
 • Impost sobre la renda.
 • Impost sobre patrimoni.

Comptable

 • Llibres oficials
 • Comptes anuals, confecció i presentació al Registre Mercantil.
 • Consultes comptables.